Připravujeme

Slavnostní otevření železničního muzea Stará Turá

termín: sobota 30. září 2017

Mikulášská jízda CHŽK 2017

termín: neděle 3. prosince 2017

Razítka

Ediční činnost

Základy zabezpečení železniční dopravy

Na základě těchto a následujících stránek vám přiblížíme krok za krokem, co je to stavědlo, jak funguje a jaké jsou záruky zabezpečení při provozování drážní dopravy.
Upozornění pro čtenáře: Železnice se neustále vyvíjí a je více než pravděpodobné, že zařízení jež tu uvidíte, již nejsou v provozu. U vzorů německých zabezpečovacích zařízení budeme pracovat s předpisy DB a u zařízení jež zdobí českou železnici budem pracovat s předpisy ČSD, ČD a SŽDC.

Železniční doprava se začala rozvíjet v první polovině 19. století, kdy byla koňská hnací síla nahrazena silou parního stroje. Železniční síť se neustále rozrůstala a z důvodu stále větší poptávky po zbožím a dopravě houstl i železniční provoz. S rozvojem železniční dopravy se však objevilo mnoho problémů v oblasti bezpečné jízdy kolejových vozidel, které se musely řešit. Začalo docházet k čím dál častějším nehodám. Ve snaze jim předejít se začala vyvíjet různá zabezpečení železniční dopravy.

Specifika železniční dopravy

Železniční doprava jespecifická především tím, že obvykle přepravuje větší objemy a hmotnosti zboží po pevné dopravní cestě. Pevná dopravní cesta je tvořena kolejemi, ve kterých se nemůže železniční vozidlo vyhnout překážce stejně tak, jako je tomu v dopravě silniční. Pro správné fungování železnice je třeba umožnit plynulý přechod drážních vozidel z jedné kolejena druhou. K tomuto účelu slouží výhybky. Jejich využívání však s sebou přináší rizika, která  je třeba eliminovat.

Zabezpečení dopravní cesty

Strojvedoucí obvykle není ten, kdo rozhoduje, zda smí nebo nesmí uvést vozidlo do pohybu a jakou rychlostí má jet. Má tedy méně pravomocí než řidič silničného vozidla. Dopravní cestu pro železniční vozidlo připravují drážní zaměstnanci buď na svoji vlastní zodpovědnost, nebo ve spolupráci se zabezpečovacím zařízením, které přebírá část odpovědnosti.

Mezi základní technické prvky v železniční dopravě patří:

  • výhybky, pro plynulý přechod drážních vozidel z jedné koleje na druhou
  • návěstidla, to jsou zařízení s jejichž pomocí dává železniční zaměstnanec návěsti (pokyny) strojvedoucímu

Celý proces zajištení dopravní cesty se skládá z několika fází. Nejprve je třeba rozhodnout kudy vlak vlak pojede, zkontrolovat, zda již není postavena dopravní cesta pro jiný vlak, která by se zamýšlenou cestou byla v konfliktu, dále přestavit všechny pojížděné a odvratné výměny do požadovaných poloh, obsloužit přejezdová zařízení a provést závěr dopravní cesty. Závěr dopravní cesty znamená, že prvky, které může obsluha ovlivnit se zapevní v předepsaném stavu a tím se znemožní jejich náhodné obsluze, a to proto, aby až do průjezdu vlaku zůstaly zachovány všechny předepsané podmínky. Až když si je oprávněný dopravní zaměstnanec jist, že jsou splněny všechny podmínky může dát strojvedoucímu pokyn k jízdě.

Poté je třeba zjistit, že vlak skutečně odjel celý - to je podmínka pro uvolnění závěru dopravní cesty a zamezit aby bylo mohl na původní návěst projet další vlak.

Problematika zabezpečení jízd vlaků se dělí na několik specifických okruhů podle účelu na zabezpečení stanic, popřípadě jiných dopraven s kolejovým rozvětvením, prostřednictvím staničiních zabezpečovacích zařízení, zabezpečení tratí mezi stanicemi pomocí traťového zabezpečovacího zařízení a zabezpečení přejezdů, prostřednictvím přejezdových zabezpečovacích zařízení.

Přejezdová zabezpečovací zařízení řeší vztah mezi železniční dopravou a účastníky silničního provozu. Tato záležitost je s narůstajicí silniční dopravou nejkritičtější a legislativa to řeší velmi jednoduše. Přednost má železniční vozidlo. Problémy s nehodovostí na přejezdech jsou v drtivé většine způsobena nekázní řidičů a podceňováním, či nepochopením jednak fyzikálních zákonů a jednak nepochopením zvláštností železniční dopravy. Ostatní zabezpečovací zařízení  řeší vztahy mezi rovnocenými účastníky železničního provozu.

 

Založeno: 23. března 1998

IČ: 68245483

Počet členů: 44

Čestní členové: 5

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik

Místopředseda: Ludmila Petrželová

Jednatel: Marek Říha

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček

Účetní: František Mikeš

Správce IT: Antonín Horák

Webmaster: Radek Vitík, Jiří Petržela